Schronisko i Kuchnia Św. Brata Alberta

Schronisko i Kuchnia Św. Brata Alberta

ul. Jacewska 118, 88-100 Inowrocław, (052) 357-11-22. Bank żywności - ul. Krzymińskiego 18, 88-100 Inowrocław, (052) 353-99-91.

Misja Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta jest niezależną katolicką organizacją dobroczynną. Celem Towarzystwa jest niesienie pomocy osobom bezdomnym i ubogim – w duchu Patrona, św. Brata Alberta.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
– zakładanie i prowadzenie schronisk, noclegowni, domów stałego pobytu,
– pracę socjalną, pomoc prawną i psychologiczną, posługę religijną,
– prowadzenie kuchni, łaźni świetlic, klubów, organizowanie wigilii i śniadań wielkanocnych, kolonii,
– wydawanie żywności, odzieży, sprzętów, środków czystości, leków,
– współdziałanie z samorządem terytorialnym, administracją państwową, Kościołem Katolickim, organizacjami pozarządowymi,
– działalność informacyjną, inspirowanie badań naukowych,
– szkolenie pracowników i wolontariuszy.

Towarzystwo jest pierwszą w Polsce organizacją pozarządową, która zajęła się pomocą bezdomnym. Każde koło stara się zorganizować schronisko, kuchnię lub inną formę pomocy ludziom bezdomnym i ubogim. „… każdemu głodnemu dać jeść, bezdomnemu miejsce, a nagiemu odzież. Jak nie można dużo to mało. …” Tę zasadę, która obowiązywała w przytuliskach organizowanych przez św. Brata Alberta, staramy się stosować i w naszych ośrodkach.
Spotkanie w 2 Środę miesiąca o godz. 19.00 – odpowiedzialny ks. Dominik.